Privatlivspolitik for Lenore's Assistance

Dataansvar for Lenore’s Assistance

Virksomheden behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af gennemsigtig behandling. Generelt for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Lenore’s Assistance er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktdata

Indehaver: Siff Stütz CVR 42990116 Sortemosevej 75 2730 Herlev Telefon 6130 1164 info@lenore.dk www.Lenore.dk

Herfra modtager vi oplysningerne

Oplysningerne modtages fra kunden ved booking af aftale.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende oplysninger:
 • Kundeoplysninger (almindelige personoplysninger, som Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail og kontonummer)
 • Personoplysninger, der er tillagt højere grad af beskyttelse: Der behandles ingen personoplysninger, der er at betragte som særligt følsomme.

Virksomhedens formål med behandling af disse personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde er særligt:
 • Behandling med samtykke Behandling efter lovkrav Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at udføre den ønskede service

Formål med behandling af kundeoplysninger:

 • Opfyldelse af den aftalte service mellem kunden og Seniorhjælp ApS Fakturering/bogholderi

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang, vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som
 • Af praktiske og administrative hensyn samt lovkrav, opbevares dine almindelige oplysninger i 5 år efter sidste fakturering
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for nogle kunder behandles oplysninger om pårørende
 • Bevaring af anonymiserede oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Typisk vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet tidligere i dette dokument. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til indsigelse
 • Retten til begrænsning af data
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Du kan gøre brug af dine rettigheder eller gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til den dataansvarlige. Hvis du henvender dig for at få slettet eller rettet i dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, for derefter at udføre dine ønskede sletning eller ændring hurtigst muligt. Du kan altid indgive en klage til fx Datatilsynet.

Revalidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i dokumentet blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være at finde på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Senest opdateret d. 1. april 2023